Výchovně vzdělávací činnost

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Každá škola si tak vytváří svůj program. Vedení školy a pedagogové musí respektovat požadavky, které by měly být v rámci tvorby a realizace Školních vzdělávacích programů dodrženy.

Školní vzdělávací program "SVĚT KOLEM NÁS"  je rozdělen na tématické integrované bloky, které jsou dostatečně otevřené. Nabízí učitelům hlavní témata, konkrétní cíle a výstupy pro tvorbu třídního vzdělávacího programu. Koncepce naší mateřské školy jsou principy a zásady podpory zdraví v mateřské škole po stránce tělesné, duševní a sociální. 

Třídní vzdělávací program obsahuje jednotlivá témata, která jsou konkretizována v rámci každé třídy do činností, ve kterých pedagogové dbají na jejich vyvážený poměr pro tělesný, rozumový a citový rozvoj každého dítěte. Hlavní činností je hra, která je pro dítě přirozenou a nezbytnou činností. Pro nás je hlavním prostředkem ve výchovně vzdělávací práci. 


MŠ Dobroslavice

  • Třídní vzdělávací program nese název "ROK S KRTKEM". Krteček a  jeho kamarádi budou děti doprovázet po celý školní rok 2018/2019. Dětem budou nabízeny vzdělávací činnosti, které budou směřovat k naplnění dílčích cílů dle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU "Svět kolem nás".
  • Třídní vzdělávací program je otevřený dokument, který je průběžně doplňován o konkrétní témata a vzdělávací činnosti. Pedagog dbá na vyvážený poměr těchto činností z těchto oblastí - Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět směřující ke konkretizovaným očekávaným výstupům. 
  • Příprava předškoláků na vstup do 1. třídy ZŠ bude probíhat METODOU DOBRÉHO STARTU. Je to osvědčená metoda jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Cílem této metody je zdokonalit souhru zraku, sluchu a pohybu, která je předpokladem pro usnadnění psaní a čtení. 
    • Tento program povede p. ředitelka Bc. Ivana Břusková. 
    • Koncepcí naší mateřské školy jsou principy a zásady podpory zdraví. Děti vedeme k radosti z pohybu, správným pohybem předcházíme nemocem dýchacích cest, skolióze páteře a plochým nohám. Dětem se v programu POHYBEM KE ZDRAVÍ bude věnovat p. učitelka Bc. Alena Musialová.


MŠ Děhylov

Třídní vzdělávací program  nese název "Rok s kocourem Fouskem" a je zpracován dle zásad a požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vychází z dílčích cílů, využívá vzdělávací nabídku a respektuje konkretizované  očekávané výstupy Školního vzdělávacího programu.

Jedná se o otevřený pracovní materiál, který může být v obsahové části v průběhu školního roku doplňován. Obsahuje zpracovaná vzdělávací témata. Dílčí vzdělávací cíle jsou rozděleny do oblastí dle RVP PV: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět, jsou rozpracovány do vzdělávací nabídky a směřují ke konkretizovaným očekávaným výstupům.

V rámci didakticky zacílených činností probíhá pravidelně příprava předškoláků a to i metodou tréninku jazykových schopností podle D.B.Elkonina " Hláskař" na základě fonematického uvědomování a rané gramotnosti a souběžně probíhá logopedická prevence "Povídání s Fouskem", kde se všemi dětmi procvičujeme sluchově vnímat, určovat a rozlišovat, ovládat a usměrňovat způsob dýchání, ovládat motoriku mluvidel (hlavně jazyka), základům grafomotoriky, souvisle vyjádřit jednoduchou myšlenku.