Školní řád

 • Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace

  Slezská 23/41, 747 94 Dobroslavice

  ŠKOLNÍ ŘÁD

  Č.j.: MŠ - 72/2018

  Účinnost od: 01.09.2018

  Ředitelka školy: Bc. Ivana Břusková

  Adresa školy: Slezská 23/41, Dobroslavice, 747 94, telefon: 595050027

  Odloučené pracoviště: MŠ Děhylov, Výstavní 179, 747 94, telefon: 595057025

  e-mail: ms.dobroslavice@seznam.cz

  webové stránky: www.msdobroslavice.cz

  IČO: 71005145

  Ředitelka Mateřské školy Bc. Ivana Břusková, vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon") a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").

  I.

  Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v MATEŘSKÉ ŠKOLE, o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci v mateřské škole.

  1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

  1.1.

  Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen "vzdělávání"):

  a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

  b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

  c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,

  d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

  e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

  f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání,

  g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

  h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

  1.2.

  Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

  1.3.

  Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen "vyhláška o MŠ") v platném znění.

  2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

  2.1.

  Každé přijaté dítě (dále jen "dítě") má právo:

  • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
  • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
  • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

  2.2.

  Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

  2.3.

  Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

  2.4.

  Pro individuálně integrované děti, které se v MŠ vzdělávají, jsou vytvořeny podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k všestrannému rozvoji.

  3. Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

  • dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,
  • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,
  • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky...), uklízet je na své místo
  • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat...).
  • chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí
  • dodržovat pravidla hygieny

  4. Základní práva zákonných zástupců

  • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,
  • podílet se na dění v mateřské škole a účastnit se různých programů školy
  • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),
  • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci,
  • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
  • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

  5. Povinnosti zákonných zástupců dítěte

  • předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,
  • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,
  • ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností ...),
  • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně,
  • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve (pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list),
  • nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,
  • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,
  • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),
  • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota...),
  • v případě, že má dítě pedikulózu, jsou zákonní zástupci povinni nechat dítě minimálně dva dny doma a provést patřičná opatření
  • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,
  • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
  • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,
  • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

  6. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

  • pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,
  • právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,
  • zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

  Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

  II.

  upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte

  v mateřské škole

  1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

   Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do

   zahájení povinné školní docházky dítěte do prvního ročníku základní školy, je předškolní vzdělávání povinné.

   1.2.

   Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

   • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, rodný list dítěte a OP pro ověření totožnosti,
   • souhlas se zpracováním osobních údajů,
   • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,¨
   • prohlášení zákonných zástupců,
   • evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem,
   • plná moc (z důvodu ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení)
   • zmocnění k předání dítěte z mateřské školy

   Dokumenty v bodu a)-d), se předávají při přijímacím řízení, ostatní dokumenty bod e)-g),

   musí být doloženy 1 týden před nástupem do mateřské školy.

   1.3.

   Pro přijetí dítěte - cizince k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce:

   • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, pas dítěte, pasy obou rodičů, rodný list dítěte, údaje o trvalém či přechodném bydlišti, doklad o rodném čísle
   • souhlas se zpracováním osobních údajů,
   • prohlášení zákonných zástupců,
   • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo potvrzení o tom, že se nemůže podrobit očkování pro trvalou indikaci,
   • evidenční list dítěte
   • plná moc (z důvodu ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení),
   • zmocnění k předání dítěte z mateřské školy

   Dokumenty v bodu a)-d) se předávají při přijímacím řízení, ostatní dokumenty bod e)-g)

   1 týden před nástupem dítěte do mateřské školy.

   1.4.

   Pro nový školní rok jsou děti do mateřské školy přijímány na základě zápisu.

   1.5.

   Ředitelka mateřské školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro

   podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok (v období

   od 2. května do 16. května) a informuje veřejnost prostřednictvím plakátů v obci, mateřské

   škole a na webových stránkách školy.

   1.6.

   Žádost o přijetí si rodiče mohou vyzvednout týden před zápisem v mateřské škole nebo

   si ji mohou vytisknout z webových stránek školy a vyplněný formulář odevzdají v den zápisu

   v mateřské škole. Při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce

   svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

   1.7.

   O přijetí dítěte rozhodne ředitel školy na základě vyhodnocení kritérií, se kterými byli

   zákonní zástupci seznámeni nejméně jeden týden před zápisem na www stránkách školy,

   jakož i s počtem volných míst, které jsou pro následující školní rok. Pokud zákonní zástupci

   nebyli seznámeni s kritérii, dostanou je v listinné podobě u zápisu, jakož i informaci o

   možnosti nahlédnout do spisu dítěte, v termínu, který jim ředitel zařízení písemně předá.

   1.8.

   O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. o předškolním,

   základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, rozhodne ředitel mateřské školy

   na základě vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

   1.9.

   Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným

   zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

   1.10.

   Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

   2. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

   2.1.

   Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy "Rozhodnutí o

   přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004, správní řád a

   zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

   vzdělávání,(Školský zákon), v platném znění.

   3. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

   3.1.

   Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte:

   • pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem
   • v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně narušují provoz mateřské školy.
   • pokud při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení doporučí ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole
   • v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného ave stanoveném termínu a nedohodne

   s ředitelkou jiný termín úhrady

   3.2.

   Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

   4. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

   4.1.

   Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

   4.2

   Cizinci ze třetích států (nejsou občany států EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

   III.

   Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a individuálního vzdělávání

   1. Docházka a způsob vzdělávání

   1.1.

   Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

   1.2.

   Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a je stanoveno v rozsahu 4 hodiny denně. Povinnost předškolního vzdělávání není stanovena ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku na základních a středních školách. Povinné předškolní vzdělávání začíná v MŠ každého pracovního dne v 08.00 hodin.

   1.3.

   Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do MŠ bude mít dítě v docházkovém sešitě písemné uvedení důvodů absence.

   1.4.

   Jiným způsobem plnění povinností předškolního vzdělávání se rozumí:

   • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ
   • vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
   • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

   Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písmene b), nebo c), je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

   2. Individuální vzdělávání

   2.1.

   Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude vzděláváno individuálně. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

   2.2.

   Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí další postup vzdělávání. Ředitelka školy stanoví termíny ověření na druhou polovinu listopadu. Přesný termín se dohodne individuálně. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

   3. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

   3.1.

   Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelkám MŠ.

   3.2.

   Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

   3.3.

   V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

   3.4.

   Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

   3.5.

   Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušná učitelka

   a) se pokusí zákonné zástupce nebo pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

   b) informuje telefonicky ředitelku školy,

   c) kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

   d) případně se obrátí na Policii ČR.

   3.6.

   Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců.

   4. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

   4.1.

   Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy.

   4.2.

   Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u učitelky ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

   4.3.

   Ředitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

   4.4.

   Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s učitelkou školy ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

   5. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

   5.1.

   Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně nebo na webových stránkách školy.

   5.2.

   V případě, že součástí akcí uvedené v bodě 5.1, bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.

   6. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

   6.1.

   Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

   6.2.

   V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

   6.3.

   Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

   7. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

   7.1.

   Úhrada úplaty za vzdělávání

   Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ.

   7.2.

   Úhrada stravného

   Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného.

   8. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

   Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

   • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
   • řídí se školním řádem mateřské školy,
   • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

   IV.

   PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

   1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

   1.1.

   Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6,30 do 16,00 hod. Má právní subjektivitu a je dvojtřídní. Jejím odloučeným pracovištěm je Mateřská škola Děhylov, Výstavní 179.

   1.2.

   V měsíci červenci ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz přerušuje a to z důvodu čerpání řádné dovolené. V měsíci srpnu je provoz rovnoměrně rozdělený na obě pracoviště. Provoz je přerušen i mezi vánočními svátky na dobu dvou až pěti dnů. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení je oznámen 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

   1.3.

   Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

   1.4.

   Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

   1.5.

   Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

   2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

   2.1.

   Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu.

   6,30 - 8,00

   Příchod dětí do mateřské školy, volně spontánní zájmové aktivity, didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně

   8,30 - 9,00

   Pohybové aktivity, osobní hygiena, přesnídávka

   9,00 - 9,45

   Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou, zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity

   9,45 - 11,45

   Pobyt venku

   11,45 - 12,30

   Oběd, osobní hygiena

   12,30 - 14,15

   Spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí

   14,15 - 14,30

   Osobní hygiena, odpolední svačina

   14,30 - 16,00

   Volné činnosti a aktivity řízené pedagogem, zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě,

   3. Doba určená pro přivádění a odvádění dětí zákonnými zástupci

   3.1.

   Děti se přijímají v době od 6.30 hod do 8.00 hod. Po předchozí dohodě lze dítě přivést i v jiné době (návštěva zubního lékaře, logopedie - nutnost nahlásit změnu jeden den předem).

   3.2.

   Přivádění a převlékání dětí:

   Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

   3.3.

   Předávání a vyzvedávání dětí:

   Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke dveřím třídy a osobně je předat učitelce.

   3.4.

   Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

   • děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.30 hod.,
   • děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené,
   • rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu a využívají bezpečnostní zvonek,

   d) v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny,

   • po chodbách ke třídám jsou rodiče povinni se přezouvat.

   Děti, které jdou domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.15 a 12.30 hod. Ostatní děti se rozcházejí od 14,30 hod.do16,00 hod. V případě, že si rodiče dítěte potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti svačinu - pokud to umožňují hygienické normy.

   4. Způsob omlouvání dětí

   Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

   • osobně ve třídě učitelce
   • telefonicky na číslech: Dobroslavice: 595050027, Děhylov: 595057025

   5. Odhlašování a přihlašování obědů

   Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6.30 do 11,00 a to vždy den předem.

   Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 11,00 -11,30 hod. (platí pouze první den nepřítomnosti). V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen teprve 3. den.

   6. Pobyt venku

   Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

   Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod - 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

   7. Změna režimu

   Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

   V.

   PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

   1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

   1.1.

   Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogické pracovnice mateřské školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

   1.2.

   K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka

   mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického

   pracovníka připadlo nejvýše:

   a) 20 dětí z běžných tříd, případně

   b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, nebo děti mladší tří let.

   1.3.

   Výjimečně může ředitelka mateřské školy navýšit počty dětí uvedené v odstavci 2písm.a), nejvýše o 4 děti, v odstavci 2písm.b), nejvýše o 11 dětí.

   1.4

   Při zvýšeném počtu dětí podle odstavce 1.3., nebo při specifických činnostech nebo při

   pobytu venku v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka k zajištění bezpečnosti

   dalšího pedagogického pracovníka, případně jinou zletilou osobu, která je způsobilá

   k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává

   činnost mateřské školy.

   1.5

   Při zajišťování zotavovacích pobytů, popř. výletů nebo sportovních akcí pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

   1.6

   Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany

   zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa.

   1.7.

   Pokud má pedagogická pracovnice při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím

   pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, zákonného zástupce na tuto skutečnost

   neprodleně upozorní.

   1.8.

   Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogická pracovnice, pokud

   má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě

   není zdravé, požádat zákonného zástupce o zajištění vyšetření dítěte dětským lékařem.

   1.9.

   Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání zraněného dítěte

   (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.), může pedagogická

   pracovnice odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy.

   1.10.

   V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v mateřské škole

   zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo

   jím pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě pedagogické pracovnice dítě

   z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě.

   1.11.

   Pedagogové nesmí dětem podávat v době pobytu v MŠ žádné léky bez souhlasu

   zákonného zástupce. V závažných případech (např. alergie, astma apod.), na základě

   písemné žádosti zákonného zástupce, doporučení lékaře a poučení pedagoga, lze léky

   mimořádně podat - viz příloha č. 1 ke školnímu řádu.

   1.12.

   V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZP) se MŠ řídí svou

   směrnicí k zajištění BOZP dětí.

   1.13.

   Postup při úrazu dítěte

   Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu dítěte v prostorách mateřské

   školy, na školní zahradě, hřišti, případně na jiném místě, postupují pedagogické pracovnice

   následovně:

   • zjistí poranění, provedou nutná opatření - ošetření dítěte
   • informují ředitelku mateřské školy
   • v případě většího úrazu, který vyžaduje lékařskou péči - odborné vyšetření, neprodleně informují zákonné zástupce dítěte,
   • v případě nedosažitelnosti zákonného zástupce, zajistí doprovod dítěte k lékaři,
   • provede zápis do knihy školních úrazů, popř. vyplní záznam o úrazu.

   Zaměstnanci školy v žádném případě nepřevážejí děti k lékařskému vyšetření nebo ošetření vlastním vozidlem. Zákonný zástupce má rodičovskou povinnost i v době pobytu dítěte v mateřské škole. Je tedy povinen si dítě v těchto případech vyzvednout a zajistit jeho ošetření, popřípadě určit pověřenou osobu k převzetí této povinnosti. Pokud zákonný zástupce není k zastižení nebo nemá možnost vyzvednout dítě, přivolá zaměstnanec mateřské školy lékařskou pomoc.

   2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

   2.1

   Při vzdělávání dětí dodržují pedagogické pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně-právní legislativa .

   2.2

   Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogické pracovnice následující zásady:

   2.2.1.

   Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích:

   • děti se přesunují ve skupině, a to ve dvojstupech
   • skupina dětí je zpravidla doprovázená dvěma pedagogickými pracovnicemi, z nichž jedna je na začátku a druhá na konci skupiny. První a poslední dvojice musí mít oblečenou reflexní vestu.

   2.2.2.

   K přesunu dětí jsou využívány především chodníky a levé krajnice vozovky.

   2.2.3.

   Vozovku přechází skupina dětí na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení jinde je povoleno pouze dovoluje-li dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu.

   2.2.4.

   Při přecházení vozovky v případě potřeby, používá pedagogický doprovod zastavovací terč.

   2.3.

   Pobyt dětí v přírodě:

   • využívají se pouze známá a bezpečná míst,
   • pedagogické pracovnice před pobytem venku pověří zaměstnance pro úklid, aby prohlédly zahradu (místo na pobyt venku) a odstranily všechny předměty, které pro děti mohou znamenat nebezpečí (sklo, plechy, plechovky, hřebíky, ostré kameny, popřípadě stříkačky apod.). V případě nálezu injekčních stříkaček postupovat velmi opatrně, použít rukavice a posbíraný materiál uložit do sáčku a na místo tak, aby se nemohl nikdo poranit,
   • při hrách a pohybových aktivitách pedagogické pracovnice dbají, aby měly děti stále v dohledu, aby děti neopustily vymezené prostranství.

   2.4.

   Rozdělávání ohně:

   • pouze při mimoškolních akcích, které pořádá škola, a jsou přítomni zákonní zástupci dětí,
   • za přítomnosti člena hasičského sboru,
   • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasící přístroj, nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně,
   • pedagogický doprovod zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý a hořlavý materiál,
   • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně.

   Sportovní činnosti a pohybové hry:

   • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, případně v jiných vyznačených prostorách v objektu mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogické pracovnice MŠ, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění a při použití tělovýchovného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost,
   • pedagogické pracovnice dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dítěte a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

   2.6

   Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat. V ostatních otázkách se škola řídí směrnicí BOZP, která vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví dětí, žáků, studentů ve školách a školských zařízeních.

   3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

   3.1

   Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislost (PC, TV, apod.) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

   3.3

   V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogické pracovnice monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci.

   3.4

   Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi, pedagogickými pracovnicemi a ostatními pracovníky mateřské školy, dále mezi pedagogy a zákonnými zástupci dětí.

   VI.

   zacházení s majetkem mateřské školy

   1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

   Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky a ostatní pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

   2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

   2.1.

   Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte učitelkám mateřské školy a po dobu jednání s ředitelkou školy nebo učitelkami týkajícího se vzdělávání dítěte.

   2.2.

   Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

   3. Zabezpečení budovy MŠ

   Školní budovy obou pracovišť nejsou volně přístupné, vstupní dveře jsou opatřeny videotelefonem. Každý z pracovníků školy, který vidí na displeji telefonu neznámého návštěvníka, je povinen zjistit důvod návštěvy a teprve potom rozhodnout, jestli příchozí může vejít dovnitř.

   4. Další bezpečnostní opatření

   Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

   VII.

   zÁvěrečná ustanovení

   1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeni všichni zaměstnanci.

   2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č. j: MŠ- 58/2017 ze dne 01.09.2017. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

   3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 01. 09. 2018

   V Dobroslavicích, dne 01.08.2018

   Bc. Ivana Břusková

   ředitelka školy

   Příloha č. 1

   Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, Slezská 23/41, 747 94 Dobroslavice, odloučené pracoviště MŠ Děhylov, Výstavní 179, 747 94 Děhylov

   1. Podávání léků dítěti v mateřské škole

   Na základě stanoviska MŠMT týkajícího se povinnosti pedagogických pracovnic podávat dětem v mateřské škole léky vyplývá, že podávání léků dětem v mateřské škole není pedagogickým pracovníkům zakázáno, ale není jejich povinností jakékoliv léky podávat (s výjimkou, kdy by dítěti hrozila vážná újma na zdraví).

   Povinností škol a školských zařízení při vzdělávání a sním souvisejících činnostech, je podle §29 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů přihlížet k fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů, vytvářet podmínky pro jejich zdraví, vývoj a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví.

   Dále pak podle § 9 odst.4,písm.b)zákona č. 20/1966 Sb. O péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů je každý povinen poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví závažné poruchy zdraví.

   Ředitelka Mateřské školy v Dobroslavicích, příspěvková organizace, Slezská 23/41, doporučuje, aby při pravidelném užívání léků dítěte, zákonný zástupce školu o podávání léků písemně požádal - viz příloha č.1/1 a dodal podrobné informace o nezbytném postupu při jejich aplikaci:

   • zákonný zástupce dodá k žádosti vyjádření lékaře, který léky předepisuje,
   • Vyjádření lékaře musí obsahovat doporučení a přesné dávkování k podávání léků v době pobytu dítěte v mateřské škole,
   • podávání léku dítěti v mateřské škole může být realizování po schválení ředitelkou školy - viz příloha č. 1/2
   • léky musí zákonný zástupce doručit do MŠ osobně, musí být v originálním balení s označením jména dítěte a dávkování
   • ředitelka MŠ určí způsobilou osobu - pedagogickou pracovnici k podávání léku a další pověřenou pracovnici, která podá dítěti lék v době nepřítomnosti určené pracovnice.
   • pracovnice pověřená podáváním léku, podá dítěti lék dle pokynů zákonného zástupce a lékaře, zapíše podání léku do záznamu o podání léku (záznamový arch o podání léku - příloha č. 1/3 . Krabičku s léky dá zpět na určené místo - vždy mimo dosah dětí.
   • podávání léku dětem v mateřské škole je zcela mimořádná záležitost.
   • léky jsou podávány v mateřské škole jen na základě doporučení lékaře a žádosti zákonných zástupců a to jen v případě, že by se jejich nepodáváním dítě vystavovalo nebezpečí ohrožení života, zdraví a dalšího růstu.

   Příloha č. 1/1

   Žádost zákonného zástupce o podávání léku v Mateřské škole v Dobroslavicích

   Číslo/rok žádosti: ...............................................

   Zákonný zástupce (příjmení a jméno ): ...............................................................

   Bydliště: .............................................................................................

   ...............................................................................................................

   ž á d á m,

   aby mému dítěti (příjmení a jméno): .................................................................

   datum narození: .................................................................

   byl podán lék (název): .........................................................................

   formou: .........................................................................

   v době (hodina) .........................................................................

   z důvodů : .........................................................................

   ............................................................................................................

   ............................................................................................................

   ............................................................................................................

   ............................................................................................................

   V Dobroslavicích , dne: ........................................................................

   Podpis zákonného zástupce: ...............................................................

   Příloha č. 1/2

   Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, Slezská 23/41,

   747 94 Dobroslavice, odloučené pracoviště Děhylov, Výstavní 179, 747 94 Děhylov

   Vyjádření lékaře s doporučením a přesným dávkováním - podáváním léku v době pobytu dítěte v mateřské škole

   Schválení podávání léku v mateřské škole.

   Pověřuji zaměstnance( jméno a příjmení + profese) ...................................................

   k podávání léku ( název léku): .....................................................................

   dítěti (jméno a příjmení): .....................................................................

   datum narození: ....................................................................

   na základě žádosti zákonného zástupce - viz příloha č. 1

   • Lék bude podáván dle popisu na originální krabičce označené jménem dítěte.
   • O podání léku bude vždy proveden zápis v záznamovém archu o podávání léku (zapíše se čas podání léku a potvrdí se podpisem zaměstnance, který lék podal)

   viz příloha č. 1/3

   • V případě nepřítomnosti pověřeného zaměstnance zastoupí při podávání léku

   Paní ( jméno a příjmení)...............................................................

   Dle výše stanovených pokynů.

   Vzala na vědomí:(podpis pověřeného zaměstnance): ................................................

   V Dobroslavicích , dne: ............................................................................

   Pověření vydala: (podpis ředitelky): .............................................................

   Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace Slezská 23/41, 747 94 Dobroslavice

   Příloha č. 1/3 Záznamový arch o podání léku:

   Číslo Dat.pod. Čas podání Jméno dítěte,kterému Podpis pověř. Poznámka

   žádosti léku léku je podán lék zaměstnance