Školné

Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, Slezská 23/41, 747 94 Dobroslavice

Pracoviště Děhylov, Výstavní 179, 747 94 Děhylov

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.: MŠ-73/2018

Účinnost od: 01.09.2018

Vypracovala: Bc. Ivana Břusková, ředitelka školy

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Mateřská škola se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

  1. Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví splatnost a výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. (možnost snížení nebo osvobození od úplaty)

  1. Plátci úplaty

Úplatu jsou povinni hradit rodiče, nebo jiní zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ, které probíhá v prvním nebo druhém ročníku.

Úplatu za vzdělávání v posledním ročníku zákonní zástupci neplatí za dítě, které k 31.08.2018 dosáhne věku pěti let, a to ani v případě odkladu školní docházky (povinná docházka pětiletých dětí do MŠ)

· Výše a splatnost úplaty:

Výši úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na období školního roku 2018/2019

Základní částka úplaty se stanoví na jedno dítě s celodenní docházkou takto:

Mateřská škola Dobroslavice 300,- Kč - 03.09.2018

Odloučené pracoviště MŠ Děhylov 300,- Kč - 03.09.2018

Rodiče, nebo jiní zákonní zástupci, budou hradit úplatu od 10. do 15. dne v každém měsíci ve třídách jednotlivých pracovišť, pokud ředitelka nedohodne s plátcem jiný termín úhrady.

Kontrolu provádí:

Dobroslavice: Bc. Alena Musilová, Bc. Ivana Břusková

Děhylov: Bc. Lenka Múdriková, Pavlína Vitásková

Pokud dítě nebude přítomno v MŠ z důvodu pozdějšího nástupu - (září a další měsíce daného kalendářního roku) z důvodu nemoci, pobytu v léčebném nebo zdravotnickém zařízení a v měsíci červenci nebo srpnu - po dobu jednoho kalendářního měsíce, snižuje se částka úplaty na základě písemné žádosti, kterou si vyzvednou zákonní zástupci v mateřské škole.

Úplata na toto období činí 50 % celkové měsíční částky.

O hlavních prázdninách úplata nevzniká, pokud je celý měsíc červenec, nebo srpen mateřská škola uzavřená na obou pracovištích.

Vybrané peníze částečně pokrývají neinvestiční výdaje.

· Prominutí úplaty

Úplatu podle této vnitřní směrnice neplatí:

a)zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b)zákonný zástupce, který pečuje o dítě a pobírá na dítě dávky pěstounské péče.

Zákonní zástupci si vyzvednou v MŠ žádost o osvobození od úplaty a pokud splňují požadavky, dostanou Rozhodnutí o osvobození od úplaty na dobu jednoho roku.

· Účinnost:

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 03.09.2018

V Dobroslavicích dne 09.08.2018 Bc. Ivana Břusková - ředitelka školy

Příloha č. 1. - Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace

Pracoviště : Dobroslavice, Slezská 23/41

Pracoviště : Děhylov , Výstavní 179

Žádost

o snížení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za xxx - xxx 2018

  1. Jméno s příjmení zákonného zástupce:
  1. Bydliště:
  1. Jméno dítěte:

Důvod :

  1. Dítě je nepřítomno v MŠ, jelikož nastupuje v dalších měsících daného kalendářního roku
  1. Dlouhodobá nemoc dítěte
  1. Pobyt v léčebném či zdravotnickém zařízení
  1. V době hlavních prázdnin - měsíc srpen

........................................ ..............................................

Bc. Ivana Břusková

podpis zákonného zástupce ředitelka školy

Žádost byla doručena do MŠ xxxx 2018 Žádosti bylo vyhověno, nevyhověno

Nehodící se škrtněte

Příloha č. 2 - Rozhodnutí o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, Slezská 23/41,747 94 Dobroslavice

Mateřská škola Děhylov, Výstavní 179, 747 94 Děhylov

Č.j. MŠ -xxx/2018

Paní:

Bytem:

Rozhodnutí o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Na základě § 165, odst.(2), písmena i zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) jsem rozhodla takto: Úplata za předškolní vzdělávání (jméno a příjmení dítěte) v mateřské škole se podle § 6 odst.5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

snižuje na polovinu za měsíc xxx - xxx 2018

Odůvodnění:

Řízení o snížení úplaty bylo zahájeno z podnětu rodičů na základě jejich žádosti.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím mateřské školy ke Krajskému úřadu do 15 dnů ode dne jeho doručení.

V Dobroslavicích dne: xx.x.2018

Bc. Ivana Břusková - ředitelka mateřské školy Převzal (-a):


Příloha č. 3. - Prominutí úplaty, když žadatel pobírá sociální příplatek

Označení školy

Panu - paní (žadateli)

Č.j.: xx /2018

Rozhodnutí o osvobození (snížení) od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Vážená paní (vážený pane),

obdržel jsem Vaši žádost o osvobození (snížení) od úplaty za předškolní vzdělávání vašeho dítěte ________ (jméno, příjmení, datum narození).

Na základě § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsem rozhodl takto: od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 6 odst. 5vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání vaše dítě

osvobozuji na období 1.9.2018 - xx.x.2018.

Odůvodnění:

Řízení o osvobození úplaty bylo zahájeno z podnětu rodičů, na základě jejich žádosti, doložené rozhodnutím úřadu práce o tom, že žadatel pobírá sociální příplatek podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění a žák je společně posuzovanou osobou pro tento nárok. Dále byly doloženy doklady osvědčující, že sociální příplatek je žadateli vyplácen. Po zvážení skutečností uvedených v žádosti a uvedených dokumentech jsem rozhodla o osvobození od úplaty.

(odůvodnění není nutné, pokud je žadateli plně vyhověno)

V ________ dne__________

(hranaté razítko)

(podpis)

titul, jméno, příjmení

ředitel školy


Příloha č. 4 - Osvobození (snížení) od úplaty, když žadatel má dítě v pěstounské péči

Označení školy

Panu - paní (žadateli)

Č.j.: xx /2018

Rozhodnutí o osvobození (snížení) od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Vážená paní (vážený pane),

obdržel jsem Vaši žádost o osvobození (snížení) od úplaty za předškolní vzdělávání vašeho dítěte ________ (jméno, příjmení, datum narození).

Na základě § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsem rozhodl takto: od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 6 odst. 5vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání vaše dítě

osvobozuji na období 1.9.2018 - xx.x.2018.

Odůvodnění:

Řízení o osvobození od úplaty bylo zahájeno z podnětu žadatele, na základě jeho žádosti, doložené rozhodnutím o tom, že je mu dítě svěřeno do pěstounské péče, a že dítě má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění. Dále byly doloženy doklady osvědčující, že tento příspěvek je vyplácen. Po zvážení skutečností uvedených v žádosti a uvedených dokumentech jsem rozhodla o osvobození od úplaty.

(odůvodnění není nutné, pokud je žadateli plně vyhověno)

V ________ dne__________

(hranaté razítko)

(podpis)

titul, jméno, příjmení

ředitel školy